MIX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej S.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000964168, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635, kapitał zakładowy: 790 878,00 zł.

Nr tel. 12 266 37 53

info@mixelectronics.pl