Kraków dnia
10.08.2021

 Zawiadomienie o
Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25
sierpnia 2021 roku

 Zarząd spółki pod
firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na
podstawie przepisów art. 402 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
25 sierpnia 2021 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ,które odbędzie się w siedzibie Spółki w
Krakowie przy ul. Wadowickiej 8 A
o
godzinie 13;00

Z następującym
porządkiem obrad;

 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad

5.
Przedstawienie przez
Zarząd Spółki:

a)           sprawozdania
finansowego za okres od 01 kwietnia 2018 roku do
              31 marca 2019 roku,

b)          sprawozdania z działalności Spółki
za okres od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca             

              2019
roku,

c)           opinii i raportu biegłego rewidenta,

d)           wniosku w sprawie podziału zysku za okres od 01 kwietnia
2018 roku do 31 marca

              2019 roku,

e)           przedstawienie sprawozdania Rady
Nadzorczej,

 6. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwał
              w sprawie:

              1)           zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 01 kwietnia 2018 roku do 31   

                             marca 2019 roku,

              2)           zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej  z
działalności za okres od 01  

                            kwietnia 2018 roku
do 31 marca 2019 roku,
3)           przeznaczenia zysku za
rok obrotowy 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku,
4)           udzielenia absolutorium
Jadwidze Wiśniowskiej – Prezesowi Zarządu Spółki,          

              5)           udzielenia absolutorium Robertowi
Bodkowi- Członkowi Zarządu Spółki,
6)           udzielenia absolutorium
Agnieszce Pietrzyk – Góreckiej -Członkowi Rady Nadzorczej  

                            Spółki
7)           udzielenia absolutorium
Łukaszowi Hegerle – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

              8)           udzielenia
absolutorium Annie Lechowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, –

    9)           udzielenia
absolutorium Michałowi Pietrzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, –

7.           Wolne wnioski, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

8.           Zamknięcie obrad. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lista
akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh będzie wyłożona w siedzibie Spółki w
Krakowie przez  trzy dni powszednie przed
terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w godz. 9-15

Zarząd Mix
Electronics S.A

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.09.2020

Kraków dnia 09.09.2020 r

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki pod firmą MIX Electronics  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23.09.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie o godzinie 11:00.

Z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i  jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

 1. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Spółki.

6.Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh. będzie wyłożona w siedzibie  Spółki w Krakowie przez trzy powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 9-15.

Zarząd Mix Electronics S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie   

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 grudnia 2020 r.

Kraków dnia  09.12.2020  r

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki pod firmą MIX Electronics  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 grudnia 2020  roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie o godzinie 12:00.

Z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i  jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

 1. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki
 2. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Spółki z uwagi na zawartą warunkową umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A

6.Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh. będzie wyłożona w siedzibie  Spółki w Krakowie przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 9-15.

Zarząd Mix Electronics S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MIX ELECTRONICS S.A. NA DZIEN 29 GRUDNIA 2021 ROKU

Kraków dnia 29.11.2021

Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 grudnia 2021 roku

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 402 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 grudnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ,które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8 A o godzinie 11;00

Z następującym porządkiem obrad;

 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad ;
 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 2. a) sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2019 roku do
  31 grudnia 2020 roku,
 3. b) sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 4. c) opinii i raportu biegłego rewidenta,
 5. d) wniosku w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 6. e)  przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał
                 w sprawie:

 1)           zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku,

2)            zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej  z działalności za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku,
3)            pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku,
4)            udzielenia absolutorium Jadwidze Wiśniowskiej – Prezesowi Zarządu Spółki,          

              5)           udzielenia absolutorium Robertowi Bodkowi- Członkowi Zarządu Spółki,
6)            udzielenia absolutorium Agnieszce Pietrzyk – Góreckiej -Członkowi Rady Nadzorczej 

                            Spółki
7)            udzielenia absolutorium Łukaszowi Hegerle – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

              8)             udzielenia absolutorium Annie Lechowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, –

              9)             udzielenia absolutorium Michałowi Pietrzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, –

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przez  trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w godz. 9-15

Zarząd Mix Electronics S.A

Jadwiga Wiśniowska

Prezes

_________________________

Robert Bodek

Członek Zarządu

________________________


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MIX ELECTRONICS S.A. NA DZIEN 29 GRUDNIA 2021 ROKU

Kraków dnia 29.11.2021

Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 grudnia 2021 roku

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 560 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ,które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8 A o godzinie 12;00

Z następującym porządkiem obrad;

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu obrad;

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3.Przyjęcie porządku obrad;-
4.Przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia spółki pod firmą MIX ELECTRONICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki pod firmą MIX ELECTRONICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

6.Złożenie oświadczeń przez wspólników spółki o uczestnictwie w przekształceniu i w spółce przekształconej

7.Wolne wnioski
8.Zamknięcie obrad

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przez  trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w godz. 9-15

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wskazane w art. 560 § 2 k.s.h., tj.:

 1. plan przekształcenia wraz z załącznikami, tj. (i) projektem uchwały w sprawie przekształcenia spółki, (ii) projektem umowy spółki przekształconej, (iii) wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej, (iv) sprawozdaniem finansowym sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie Akcjonariuszom planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, oraz
 2. opinia biegłego rewidenta

zostaną udostępnione Akcjonariuszom do przeglądają w siedzibie spółki Przekształcanej  w godzinach od 9 do 15 począwszy od dnia 14 grudnia 2021r.

Zarząd Mix Electronics S.A

Jadwiga Wiśniowska

Prezes

_________________________

Robert Bodek

Członek Zarządu

________________________


DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MIX ELECTRONICS S.A. NA DZIEN 29 GRUDNIA 2021 ROKU

Kraków dnia 14.12.2021

Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 grudnia 2021 roku

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 560 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ,które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8 A o godzinie 12;00 ( uwaga ; wcześniej w tym samym dniu o godz. 11;00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.04.2019r. do 31.12.2020r. )

Z następującym porządkiem obrad;

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu obrad;

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3.Przyjęcie porządku obrad;-
4.Przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia spółki pod firmą MIX ELECTRONICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki pod firmą MIX ELECTRONICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

6.Złożenie oświadczeń przez wspólników spółki o uczestnictwie w przekształceniu i w spółce przekształconej

7.Wolne wnioski
8.Zamknięcie obrad

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przez  trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w godz. 9-15

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wskazane w art. 560 § 2 k.s.h., tj.:

 1. plan przekształcenia wraz z załącznikami, tj. (i) projektem uchwały w sprawie przekształcenia spółki, (ii) projektem umowy spółki przekształconej, (iii) wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej, (iv) sprawozdaniem finansowym sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie Akcjonariuszom planu przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, oraz
 2. opinia biegłego rewidenta

zostaną udostępnione Akcjonariuszom do przeglądają w siedzibie spółki Przekształcanej  w godzinach od 9 do 15 począwszy od dnia 14 grudnia 2021r.

Zarząd Mix Electronics S.A

Jadwiga Wiśniowska

Prezes

_________________________

Robert Bodek

Członek Zarządu

________________________

Wezwanie pierwsze do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

29.09.2020  Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                  ____________

                       Robert Bodek                członek Zarządu                  __________

Wezwanie.pdf

Wezwanie drugie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635, kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

20.10.2020  Jadwiga Wiśniowska Prezes Zarządu ____________
                       Robert Bodek Członek Zarządu             ____________

 

Wezwanie trzecie  do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

10.11.2020 Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                  ____________

                       Robert Bodek                 Członek Zarządu                ____________ 

Wezwanie czwarte  do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa

01.12.2020 Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                     ____________

                      Robert Bodek                członek Zarządu                  ____________

 

 

Wezwanie piąte  do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data      Imię i Nazwisko                Stanowisko/Funkcja      Podpis

                                              

22.12. 2020 Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                     ____________

                       Robert Bodek                członek Zarządu                  ____________