Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.09.2020

Kraków dnia 09.09.2020 r

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki pod firmą MIX Electronics  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23.09.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie o godzinie 11:00.

Z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i  jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Spółki.

6.Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh. będzie wyłożona w siedzibie  Spółki w Krakowie przez trzy powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 9-15.

Zarząd Mix Electronics S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie   

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 grudnia 2020 r.

Kraków dnia  09.12.2020  r

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki pod firmą MIX Electronics  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 grudnia 2020  roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie o godzinie 12:00.

Z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3.Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i  jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

  1. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki
  2. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Spółki z uwagi na zawartą warunkową umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A

6.Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh. będzie wyłożona w siedzibie  Spółki w Krakowie przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 9-15.

Zarząd Mix Electronics S.A.

 

 

Wezwanie pierwsze do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

29.09.2020  Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                  ____________

                       Robert Bodek                członek Zarządu                  __________

Wezwanie.pdf

Wezwanie drugie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635, kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

20.10.2020  Jadwiga Wiśniowska Prezes Zarządu ____________
                       Robert Bodek Członek Zarządu             ____________

 

Wezwanie trzecie  do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

10.11.2020 Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                  ____________

                       Robert Bodek                 Członek Zarządu                ____________ 

Wezwanie czwarte  do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa

01.12.2020 Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                     ____________

                      Robert Bodek                członek Zarządu                  ____________

 

 

Wezwanie piąte  do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635,  kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data      Imię i Nazwisko                Stanowisko/Funkcja      Podpis

                                              

22.12. 2020 Jadwiga Wiśniowska    Prezes Zarządu                     ____________

                       Robert Bodek                członek Zarządu                  ____________